İnternetten Para Kazananlara Yönelik Vergi Kanunu Onaylandı

 İnternetten Para Kazananlara Yönelik Vergi Kanunu Onaylandı
Okunuyor İnternetten Para Kazananlara Yönelik Vergi Kanunu Onaylandı

Türkiye’de internet ortamında para kazanan herkesin merakla beklediği vergi düzenlemesinin birinci 25 unsuru, bu gece Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Vergi Yol Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci 25 unsurunun kabul edilmesiyle birlikte içerik üreticilerini ve taşınabilir uygulama geliştiricilerini ilgilendiren değerli değişiklikler hayata geçiyor. İşte tüm ayrıntılar:

İlgili İçerikler:

Kabul edilen unsurlara nazaran kolay adapta vergilendirilen mükelleflerin yararları gelir vergisinden istisna tutulacak. “Küçük esnaf” olarak tabir edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef kümesinin çıkarlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.

Toplumsal içerik üreticileri ve taşınabilir uygulama geliştiricileri gelir vergisinden istisna tutulacak:

Toplumsal içerik üreticiliği ile taşınabilir aygıtlar için uygulama geliştiriciliğinde çıkar istisnası getirilecek. Buna nazaran, internet ortamındaki toplumsal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, imaj, ses, görüntü üzere içerikler paylaşan toplumsal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri karlar ile akıllı telefon yahut tablet üzere taşınabilir aygıtlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri yararlar gelir vergisinden istisna tutulacak.

Bu istisnadan yararlanmak için Türkiye’de şurası bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ait tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekecek.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat meblağı üzerinden, transfer tarihi prestijiyle yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak ve Gelir Vergisi Kanunu’nun “muhtasar beyanname” ve “vergi tevkifatının yatırılması” başlıklı hususlarındaki asıllar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlü olacak. Bu meblağ üzerinden ayrıyeten tevkifat yapılmayacak.

Mükelleflerin, düzenleme kapsamı dışında öbür faaliyetlerinden kaynaklanan kar ya da iratlarının bulunması, istisnadan faydalanmalarına mani oluşturmayacak. İstisnaya ait koşulların taşınmadığının tespiti halinde, eksik tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası kesilerek gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek.

Cumhurbaşkanı, düzenlemedeki tevkifat oranını her bir faaliyet çeşidi için başka farklı sıfıra kadar indirmeye, bir katına kadar artırmak suretiyle yine tespit etmeye yetkili olacak.

Yararlanılan vergi indiriminin tarhiyat sonucunda mükelleften geri alınmasına ait karar unsur metninden çıkarılıyor:

Gelir Yönetimi Başkanlığının vazife alanına ait işlerde hizmet alımı yoluyla çalıştırılanlar ile hizmet alımı yapılanların ortak ve yöneticileri de öğrendikleri sırlar ve kapalı kalması gereken öteki konular açısından yasaklara, bu vazifelerinden ayrılsalar dahi uymak zorunda olacak.

Yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlar, Gelir Yönetimi Başkanlığına gönderilmeksizin, vergi dairesi başkanlıkları yahut defterdarlıklar tarafından direkt yurt dışı temsilciliklerine gönderilecek.

3 bin 600 Türk lirasından fazla vergi yahut vergi cezasına taalluk ettiği takdirde, ilan yazısı Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir Yönetimi Başkanlığının, başkaları için ilgili yönetimin resmi internet sitesi üzerinden de duyurulacak.

Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek:

Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Elektronik ortamda kurulan vergi dairelerinin öbür vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenerek mükelleflere süratli ve faal hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan süreçlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeler yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilecek.

Uzaktan inceleme yapılabilmesine yönelik düzenlemeler yapılıyor:

Ticari faaliyetlerin icrasında değişen iş yeri kavramı, vergi incelemesine taraf olan mükelleflerin büyük çoğunluğunun elektronik defter ve evrak kullanması, dijital data depolama imkanlarının çeşitlenmesi, incelemelerin daha çok teknolojik ekipmanlar kullanılarak yapılması, inceleme süreçlerinin dijital ortama taşınması üzere gelişmelerin “uzaktan incelemeyi” mümkün hale getirdiği gerekçesiyle, teklifle, vergi incelemesinin uzaktan yapılabilmesine yönelik düzenlemeler yapılıyor.

Mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgiler, yazılı yahut elektronik olarak bildirildiğinde bildirim, mükelleflerce yapılmış olarak kabul edilecek:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı yahut elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükelleflerce yapılmış bildirim olarak kabul etmeye, bu biçimde kabul edilecek bildirimleri faaliyet konusu, gelir ögesi ile mükellefiyet, vergi, iş yeri ve şirket tiplerini başka ayrı yahut birlikte dikkate alarak tespit etmeye ve uygulamaya ait yol ve temelleri belirlemeye yetkili olacak.

Fiziki ortamda tutulan defterlerde bulunan tasdik zorunluluğuna benzeri halde, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Ticaret Bakanlığı ile ortaklaşa yahut kendisinin belirlediği adap, temel ve mühletler dahilinde kelam konusu defterler için berat alınması yahut defterlerin onaylanması tasdik kararında sayılacak. Berat alınması ve onay süreçlerinde belirlenen yöntem, temel ve mühletlere uyulmaması halinde ise defterlerin tasdik ettirilmemiş kabul edilecek.

Mükelleflere kullanma mecburiyeti getirilen evrakların, öngörülen mecburî bilgileri taşımaması halinde bu dokümanların vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılması uygulaması kapsamına elektronik doküman olarak düzenlenmesi gereken evraklar de dahil edilecek.

Yararlanılması, yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı kaidesine bağlanan muafiyet, istisna, ziyan mahsubu ve gibisi hususlarda, tasdik raporunun gerekli müddet içerisinde ibraz edilmemesi durumunda, mükellefe bildiri edilmek koşulu ile 60 günlük müddet verilecek ve bu müddet içinde verilmesi halinde tasdik raporu vaktinde verilmiş sayılacak.

Gelir Vergisi Kanunu’nun tekrarlanmış 20/B hususu kapsamında vergilendirilen çıkarlara bahis teslim ve hizmetler katma bedel vergisinden istisna edilecek.

Kurumlar Vergisi beyan müddetlerinde düzenlemeye gidilen teklifle, Kurumlar Vergisi beyannamesi, hesap periyodunun kapandığı ayı izleyen üçüncü ayın birinci gününden 25. günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecek.

Yatırım teşvik dokümanı bazında yapılan yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla belirlenen meblağın yüzde 10’luk kısmı, Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi koşuluyla, ÖTV ve KDV hariç olmak üzere tahakkuk etmiş öteki vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilecek

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yorum Yap
Giriş Yap
Yazı Ekle